szkoła creative bielsko coaching biznesowy bielsko szkolenia
Kontakt

tel. 33-817-00-78

tel. 537-550-004

prywatna szkoła bielsko
szkoły bielsko biała
O NAS O NAS O NAS O NAS O NAS O NAS O NAS O NAS O NAS
prywatna szkoła w bielsku i żywcu
Informacje szczegółowe
    CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
  • nazwa szkoły: Creative
  • miejscowość: Bielsko-Biała
  • rodzaj szkoły: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum
  • typ szkoły: prywatna
  • profil szkoły: artystyczna
  • kierunki nauczania: wokalno-aktorski, plastyczny, sportowy
  • domena szkoły: kreatywność, nowatorstwo, profesjonalizm
  • najbliższe miasta: Bielsko-Biała, Żywiec, Cieszyn, Pszczyna, Skoczów, Czechowice, Kęty
Partnerzy
Dzwonki lekcyjne
8.00 - 08:45
8:50 - 09:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:30 - 12:15
12:20 - 13:05
13:05 - 13:50
14:10 - 14:55


STATUT SZKOŁY

STATUTY SZKÓŁ:

PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO CREATIVE W BIELSKU-BIAŁEJ i ŻYWCU 

SĄ POZYTYWNIE ZAOPINIOWANE PRZEZ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY W KATOWICACH.

      

 *Ze względów bezpieczeństwa prezentujemy tu tylko część statutu

Prywatnej Szkoły Podstawowej CREATIVE w Bielsku-Białej.

Całość treści statutów wszystkich Szkół jest dostępna w sekretariacie szkoły.

 

Niniejszy statut opracowany został na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(tekst jednolity Dz. U z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zmianami). Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U nr 61 z 2001 poz.624 z późn. zmianami). Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz.U nr 83 z 2007 r. z późn. zmianami i nr 130 poz.906).

SPIS TREŚCI:

Rozdział I - Ogólne postanowieniaRozdział II - Cele i zadania szkoły Rozdział III - Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów Rozdział IV - Organy szkoły i ich kompetencje Rozdział V - Uczniowie – prawa i obowiązki Rozdział VI - Zakres zadań nauczycieli Rozdział VII - Rodzice Rozdział VIII - Organizacja szkoły Rozdział IX - Organizacja nauczania i wychowania Rozdział X - Administracja szkoły Rozdział XI -Przepisy końcowe

ROZDZIAŁ I OGÓLNE POSTANOWIENIA

§1 1.Nazwa szkoły brzmi: Prywatna Szkoła Podstawowa „CREATIVE”w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 17, 43-300.

2.Prywatna Szkoła Podstawowa ”Creative” w Bielsku-Białej jest prowadzona przez mgr Agnieszkę Przesmycką-Zuziak, będącą równocześnie właścicielem i dyrektorem szkoły.

3. Prywatna Szkoła Podstawowa „Creative”w Bielsku-Białej działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz Statutu; którego integralną część stanowi wewnątrzszkolny system oceniania, wprowadzony jako załącznik nr 1.

4. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Prywatna Szkoła Podstawowa „Creative” zwana jest „Szkołą,” a mgr Agnieszka Przesmycka-Zuziak „Prowadzącą Szkołę”.

5. Siedziba Szkoły mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Krausa 40.

     1) Szkoła może prowadzić działalność również w innych lokalach.

6. Cykl kształcenie trwa 6 lat. 7. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty.

§ 2 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Szkoła „Creative” stwarza możliwości Kreatywnego Centrum Rozwoju Ucznia. Kreatywność pojęta jako narzędzie warunkujące osiągnięcie sukcesu przez ucznia, stworzenie mu perspektyw do rozwoju obszarów w zakresie Oświaty i Kultury.

4. Szkoła kształci i rozwija wrodzone zdolności dziecka oraz świadomość wychowawczą rodziców.

5. Szkoła uwzględnia najnowocześniejsze metody i techniki edukacyjne.

6. Szkoła doskonali potencjał wokalno-aktorski na zajęciach artystycznych.

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3 1. Zadaniem Szkoły jest twórcze nauczanie dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, oraz wychowywanie ich zgodne z normami etyki.

2.Szkoła jest instytucją świecką, otwartą na pluralizm światopoglądowy i szanującą odmienność przekonań religijnych i filozoficznych.

3. Szkoła uczy kreatywności w działaniu, przygotowuje do życia w społeczeństwie demokratycznym, do efektywnego współdziałania w ramach różnego rodzaju grup oraz do dalszego kształcenia na następnym etapie edukacji.

4. Szkoła przekazuje uniwersalne wartości i zasady moralne, w szczególności poszanowanie godności i wolności człowieka, sprawiedliwość, poszanowanie prawa, tolerancję, szacunek do pracy, wzajemną solidarność i uczciwość oraz odpowiedzialność za swoje czyny.

5. Szkoła zgodnie z wolą rodziców oraz wolą i wiedzą zawodową nauczycieli dąży do stworzenie uczniom najkorzystniejszych warunków nauki i wychowania.

6. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom jednolite wykształcenie, zgodne z koncepcją kształcenia ogólnego Ministra Edukacji Narodowej.

7. Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z dn.27.08.2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 977). Dodatkowo szkoła realizuje program kształcenia artystycznego, który nie jest obowiązkowy.

8.Świadectwo ukończenia Szkoły jest równoważne ze świadectwem szkoły podstawowej publicznej i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższego szczebla.

§ 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy Szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom:

    1) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

    2) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

     3) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

     4) znalezienie w Szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

     5) sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;

     6) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

§ 5 1. Realizacja celów i zadań Szkoły następuje   :

     1) integrację wiedzy nauczanej przez:

                a) edukację wczesnoszkolną w klasach I-III,

                b) wdrażanie edukacji: prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej, czytelniczej i medialnej, patriotyczno-obywatelskiej oraz wychowanie do życia w społeczeństwie.

      2) Oddziaływanie wychowawcze skierowane jest na priorytety takie jak:

               a) pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,

               b) personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,

               c) wpajanie i doskonalenie zasad kultury życia codziennego,

      3) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych,

      4) prowadzenie lekcji religii w Szkole,

      5) pracę psychologa szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bielsku-Białej,

      6) naukę drugiego języka obcego. 

§ 6. 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

      1) dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim,

      2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

      3) przydzielenie opiekunów w czasie wycieczek wg odrębnych przepisów,

      4) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,

      5) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie BHP,

      6) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,

      7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne; zapewnienie uczniom warunków do spożycia jednego ciepłego posiłku,

      8) różnorodność zajęć w każdym dniu,

      9) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej w godz. od 6.30-17.00,

     10) program profilaktyki. 2. Szkoła kształtuje wrażliwość estetyczną uczniów, poprzez obcowanie ze sztuką na zajęciach artystycznych. Szkoła rozwija sprawność fizyczną uczniów i kształtuje nawyki uprawiania sportu i turystyki.

3 Decydującą rolę w realizowaniu celów Szkoły odgrywa zasada, że dobro ucznia jest najwyższą wartością chronioną przez Szkołę, a potencjał ucznia należy w pełni rozwijać.

szkoła plastyczna
Copy by Prywatna Szkola Podstawowa Creative